خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 328
  • Table 'stdm_main.mikem_users' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM mikem_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM mikem_content AS a LEFT JOIN mikem_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN mikem_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN mikem_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN mikem_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN mikem_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM mikem_categories AS cat JOIN mikem_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN mikem_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND c.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 21:21:54') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 9 Table 'stdm_main.mikem_users' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM mikem_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM mikem_content AS a LEFT JOIN mikem_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN mikem_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN mikem_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN mikem_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN mikem_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM mikem_categories AS cat JOIN mikem_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN mikem_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1) AND c.access IN (1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 21:21:54') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC
  • Table 'stdm_main.mikem_users' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.`fulltext`, a.catid, a.state, a.access, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.featured, a.language, a.hits, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.language, a.metakey, a.metadesc, a.metadata,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias,ua.name AS author_name,um.name AS last_modified_by,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,vl.title AS access_title,l.title AS language_title FROM mikem_content as a LEFT JOIN mikem_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN mikem_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN mikem_users AS um ON um.id = a.modified_by LEFT JOIN mikem_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mikem_viewlevels AS vl ON a.access = vl.id LEFT JOIN mikem_languages AS l ON a.language = l.lang_code WHERE ((a.access IN(1) AND (a.state = 1 or a.state = 2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.state != -2)) AND a.catid IN (15))
  • Table 'stdm_main.mikem_users' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.`fulltext`, a.catid, a.state, a.access, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.featured, a.language, a.hits, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.language, a.metakey, a.metadesc, a.metadata,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias,ua.name AS author_name,um.name AS last_modified_by,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,vl.title AS access_title,l.title AS language_title FROM mikem_content as a LEFT JOIN mikem_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN mikem_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN mikem_users AS um ON um.id = a.modified_by LEFT JOIN mikem_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mikem_viewlevels AS vl ON a.access = vl.id LEFT JOIN mikem_languages AS l ON a.language = l.lang_code LEFT OUTER JOIN (select rsi.provider_id, rsi.order from mikem_roksprocket_items as rsi where module_id = 168) rsi on a.id = rsi.provider_id WHERE ((a.access IN(1) AND (a.state = 1 or a.state = 2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.state != -2)) AND a.catid IN (13)) ORDER BY IF(ISNULL(rsi.order),1,0),rsi.order LIMIT 3
  • Table 'stdm_main.mikem_users' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.`fulltext`, a.catid, a.state, a.access, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.featured, a.language, a.hits, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.language, a.metakey, a.metadesc, a.metadata,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias,ua.name AS author_name,um.name AS last_modified_by,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,vl.title AS access_title,l.title AS language_title FROM mikem_content as a LEFT JOIN mikem_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN mikem_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN mikem_users AS um ON um.id = a.modified_by LEFT JOIN mikem_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mikem_viewlevels AS vl ON a.access = vl.id LEFT JOIN mikem_languages AS l ON a.language = l.lang_code WHERE ((a.access IN(1) AND (a.state = 1 or a.state = 2) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-08-19 21:21:54') AND (a.state != -2)) AND a.catid IN (11))

مرکز تصویربرداری تخصصی پزشکی نُوا

مرکز تصویربرداری پزشکی نوا (شرکت سهند تشخیص درمانSTD) در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه درروستای زیبای نوا بازیربنای 2000مترمربع در4 طبقه مستقراست وهمه دستگاه های فوق تخصصی تشخیصی پزشکی را فراهم کرده است( ام آر آی ، سیتی اسکن اسپیرال،دستگاه سنجش تراکم استخوان،ماموگرافی تمام دیجیتال،دستگاه پانورکس وسفالومتر وتکی دندان دیجیتال وتوموگرافی حجمی فک،رادیوگرافی دیجیتال مستقیم ،اولتراسونوگرافی داپلررنگی4D ) ..

اخبار نوا