رادیولوژی دیجیتال

رادیوگرافی هنوز در مورد استخوانها و برخی ضایعات دستگاههای گوارشی و ادراری و برخی موارد بررسی های عروقی، حرف اول را می زند. اینکه تمام یک استخوان خاص در یک فیلم رادیولوژی به تصویر کشیده می شود برای جراحان اُرتوپدی(در شکستگی ها و بیماریها ی استخوان) بسیار روشنگر است چرا که حدود  و گسترش فضایی ضایعه را به خوبی روشن می کند .
تاریخ استفاده از این تکنولوژی تشخیصی؛ به سال 1896 بر می گردد که آقای رونتگن برای اولین بار از دست پروفسور آناتومی آقای Vol Kollikenرادیوگرافی به عمل می آوردو این می شود مقدمه علم و فن آوری تصویر برداری با پرتو ایکس یا رونتگن در حوزه اسکلتی – عضلانی.
تغییرات مختلفی دراین حوزه همانند سایر شاخه های فن آوری اتفاق افتاده و رادیوگرافی سنتی که با مشکلات فراوان تبدیل به تصویر روی کلیشه رادیولوژی می شد (و نیاز به تاریکخانه و مواد شیمیایی خاصی داشت) تبدیل به رادیوگرافی دیجیتال شده که در کمترین زمان با کمترین تابش اشعه x ، تصاویر با کیفیت بسیار بالا از نظر ریز پردازی فضائی و کنتراستی به دست می آید. مرکز تصویر برداری نُوا با بهره گیری از بهترین و آخرین فرم تغییر یافته این تکنولوژی یعنی رادیولوژی دیجیتال مستقیم (DDR) شکلی نوین به خدمات رادیوگرافی تشخیصی منطقه  خواهد دادبه طوریکه در طول زمان اهمیت آن توسط پزشکان همکار و بیماران، مورد توجه قرار خواهد گرفت .
دستگاه  رادیوگرافی این مرکز از شرکت شیمادزو ژاپن خریداری شده و  خدمات پس از فروش آن توسط شرکت شیما پرتو  در ایران ارائه می گردد .
امیدواریم در آینده، با تجهیز مراکز بالینی و جراحی و بیمارستانی به امکانات مشاهده تصویر رادیولوژی روی مانیتورهای پزشکی ،  چاپ تصویر روی فیلم محدودترشود و  بار بزرگ مالی اقتصادی مربوط به فیلم از روی این بخش از فن آوری پزشکی ایران حذف شود .