سنجش تراکم استخوان

از دستگاههای خاصی که به عنوان تصویر برداری کمک تشخیصی در بیماری های روماتولوژیک و اُرتوپدیک و غدد و متابولیسم متداول شده می توان به   f-Bone Mineral Densitometer-BMDاشاره کرد که دانسیتی (تراکم) مغز و کورتکس استخوان را در اسکلت انسان می سنجد و در موارد مرضی پوکی استخوان راهنما ی همکاران در امر درمان گروههای مبتلا می شود .
   شرکت سهند تشخیص درمان در این مورد با انتخاب تولید کننده برتر آمریکایی در مورد دستگاههای سنجش تراکم استخوان اقدام به وارد کردن دستگاه هولوجیک پس از اخذ مجوز های ویژه توسط شرکت تکاپو طب از کشور آمریکا نموده و همه قابلیت های موجود این دستگاه را برای منطقه فراهم نموده است .
سعی ما بر آن خواهد بود که با برپائی کنفرانس های علمی و با بهره گیری از تجربیات همکارانمان در حوزه بالینی و جراحی اُرتوپدیک و فیزیوتراپی در موارد لازم و ضروری با پایه علمی از این امکانات به نحو احسن استفاده کرده رضایت مردم را فراهم سازیم .
بدیهی است این مرکز موازی برنامه های جامع غربالگری وزارت بهداشت حرکت کرده در مسیر ارتقای سلامت مردم به وظایف خود عمل خواهد نمود.