طبیعتی سرسبزوزیبا باچشمه سارها ورودخانه های پرآب ، دردامنه کوه سربلند سهند، با باغاتی که همه ی انواع میوه های مناطق معتدله را دردامن می پرورند،با مردمی که هوش وذوق وخردوتدبیر ،سرشت ذاتی آنها راترکیب کرده است،از گذشته های دور شهری را برآورده اندآباد،زیبا واستوار،دراین گوشه ی ایران عزیز( که  آغوش آذربایجان وکردستان است ).

شهری که با برف سهند سرفرازوآب قرُق  وصافی – واکنون سد علویان – برفابش همیشه روبراه است وبا مقاصدالالحان عبدالقادرش سازَش به کام ؛ وبا اشعارعارفانه ی اوحدی و اشرف و زکی، در سلوک همگام ؛ وبا تدبیرعلما وخردمندان بنام ،روزگارش به مراد ومرام.

شهر مراغه ، شهر تمدن کهن، شهرتاریخ، پایتخت جباران ویرانگر مغول که تحت تاثیرخرد خواجه نصیر طوسی ، به دانش ودین وآبادانی مایل شدند ودر همین شهر،عظیمترین کتابخانه را(با400000کتاب خطی) درکنار علمی ترین رصدخانه مرجع ستاره شناسان جهان  برپای داشتند.

شهری که در هر مقطع از تاریخ قرون اخیر،برای تداوم آهنگ پیشرفت ورونق خود با هشیاری وپایمردی کوشیدواکنون مظاهر ترقی وتکامل عصر جدیدرابا پیشاهنگی پروردگان مدبّرو دانشمندش بسرعت جذب می کند (سدعلویان،کارخانه های بزرگ،مراکز دانشگاهی وبهداشتی ودرمانی متعدد، فرودگاه و توسعه خط آهن وراهسازی وشهرسازی و...).

مانیز به نوبه خود مفتخریم که دراین آهنگ حرکت بسوی  تعالی همراه مردم گرانمایه ی منطقه ایم مردمی که برخی از آنان درسرمایه دانش وخردوتجارب حرفه ای ماشریکند وبرخی در دستمایه مادی این کار جمعی.

مرکز تصویربرداری پزشکی نوا (شرکت سهند تشخیص درمانSTD) در مجاورت بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه درروستای زیبای نوا بازیربنای 2000مترمربع در4 طبقه مستقراست وهمه دستگاه های فوق تخصصی تشخیصی پزشکی را فراهم کرده است( ام آر آی ، سیتی اسکن اسپیرال،دستگاه سنجش تراکم استخوان،ماموگرافی تمام دیجیتال،دستگاه پانورکس وسفالومتر وتکی دندان دیجیتال وتوموگرافی حجمی فک،رادیوگرافی دیجیتال مستقیم ،اولتراسونوگرافی داپلررنگی4D ) .

درمجاورت مرکز، پلی کلینیک  فوق تخصصی بعنوان مکمل خدمات تشخیصی راه اندازی شده وبزودی به یاری خدا شاهد حضور پزشکان بنام ایرانی مقیم داخل وخارج - به تناوب -  درآن خواهیم بودکه به درمان بیماران خاص( نیازمند اقدامات ویژه) خواهند پرداخت.

فعالیت ما از سال 1379 با مطالعات اولیه آغاز شد و اولین مرکز مرتبط در بیمارستان امیر المومنین (ع) مراغه تحت نام " ام – آر – آی  مراغه " در سال 1383 افتتاح گردید . گشایش این مرکز و استقبال مردم ، لزوم گسترش فعالیت ما را در بعدی وسیع و کامل آشکار ساخت و از سال 1384 کارهای پژوهشی و مطالعاتی و از سال 1386 فعالیت های اجرائی و ساختمانی مرکز تصویر برداری پزشکی جامع نُوا در مراغه شروع شد .روزهای سخت و روزهای خوب در این مسیر زیاد داشتیم سفرهای متعدد و مشورت های جامع با همکارانمان در نورنبرگ آلمان – آمستردام هلند -  بولونیا و فلورانس و جنوا در ایتالیا را تجربه کردیم و همه را به کار بستیم  در حد ممکن ، وهمه و همه برای اینکه کاری سنجیده وثمر بخش برای هموطنانمان بانجام برسانیم .

در این نشریه خدمات تشخیصی و غربالگری بیماریهای شایع و پر هزینه برای همکارانمان در منطقه وبیماران عزیزبه روشنی و به دور از رنگ و روی تبلیغ تجاری معرفی میشود.

به امید الطاف خداوند بزرگ ویاری مردم بافرهنگ مراغه ومدیران ومسئولان محترم نهادهای علمی واداری شهرستان واستان وهمکاران دانشمندمان در عرصه پزشکی، اطمینان داریم که خدمات این مرکز درکاهش هزینه های تامین سلامت شهروندان محترم مراغه وشهرهای مجاور-حتی در استانهای مجاور- وکاهش سفر های مردم منطقه به مراکز دورتر وپایتخت،موثر خواهد بود .

کاهش درد ورنج بیماران عزیز وبارهزینه های تشخیص ودرمان خانواده های بیماردار آرزوی قلبی ما وپاداش تلاش مقدس ما در ایجاد این بنای خیر است.

رئیس هیئت موسس ومسول فنی

 دکتر کوروش عبداللهی فرد

گروه مشاوره ، نظارتی واجرایی ساختمانی قبل از بهره برداری

مدیرمالی وامین صندوق پروژه:


دکتر مهدی احمدی صالح

ناظرومهندس اجرا ومدیر گروه ساختمان:


مهندس مهرداد ایراند وست 

دستیار اجرایی :


محرم ایرانپور

تاسیسات حرارتی برودتی:

محمد قنبرپور

مدیر گروه برق وساخت تابلوها :

مهندس محمد صادق بنکداری

 

واحد اجرا در بخش نیرو:

مهندس جعفر غریب پور

ناصر حسنپور و گروه همکار

مهندس حبیب یوسف آبادی و گروه همکار

ناظرکیفی ومدیرفنی :


مهندس افشین مجد

تعریف فضاهای داخلی :

مهندس محمد بیگلری

طراح نما و سطوح برجسته :

دکتر ابوالفضل عبداللهی فرد

مهندس شیوا ولایتی

مدیر استراتژیک :


دکتر کوروش عبداللهی فرد

گروه اجرایی پزشکی، پیراپزشکی و فنی در مرحله تاسیس وبهره برداری

رئیس مرکز وعضو گروه موسسین :


دکتر کوروش عبداللهی فرد

مدیر مرکز وعضو گروه موسسین:


دکتر مهدی احمدی صالح

مسئولین فنی رادیولوژیست:


دکتر کوروش عبداللهی فرد

دکتر محمد رضا عبدالهی

رادیولوژیست  مشاور وهمکا ر :


دکتر بهروز طاهری

مسئول کارشناسان رادیولوژی وآموزش وبیمه:


رضا مداینی

گروه اولیه کارشناسان (اپراتوری):


رضا مداینی


افسانه شیخی 


رضاکاظمی


مینا قاسمی 


شکیبا قره باغی

مسئول واحد IT ،  پشتیبانی ونگهداری تجهیزاتی:


مهندس افشین مجد

گروه IT ونگهداری شبکه:


افشین مجد


رضا تقی پور