گروه اجرایی پزشکی، پیراپزشکی و فنی در مرحله تاسیس وبهره برداری

رئیس مرکز وعضو گروه موسسین :


دکتر کوروش عبداللهی فرد

مدیر مرکز وعضو گروه موسسین:


دکتر مهدی احمدی صالح

مسئولین فنی رادیولوژیست:


دکتر کوروش عبداللهی فرد

دکتر محمد رضا عبدالهی

رادیولوژیست  مشاور وهمکا ر :


دکتر بهروز طاهری

مسئول کارشناسان رادیولوژی وآموزش وبیمه:


رضا مداینی

گروه اولیه کارشناسان (اپراتوری):


رضا مداینی


افسانه شیخی 


رضاکاظمی


مینا قاسمی 


شکیبا قره باغی

مسئول واحد IT ،  پشتیبانی ونگهداری تجهیزاتی:


مهندس افشین مجد

گروه IT ونگهداری شبکه:


افشین مجد


رضا تقی پور