گروه مشاوره ، نظارتی واجرایی ساختمانی قبل از بهره برداری

مدیرمالی وامین صندوق پروژه:


دکتر مهدی احمدی صالح

ناظرومهندس اجرا ومدیر گروه ساختمان:


مهندس مهرداد ایراند وست 

دستیار اجرایی :


محرم ایرانپور

تاسیسات حرارتی برودتی:

محمد قنبرپور

مدیر گروه برق وساخت تابلوها :

مهندس محمد صادق بنکداری

 

واحد اجرا در بخش نیرو:

مهندس جعفر غریب پور

ناصر حسنپور و گروه همکار

مهندس حبیب یوسف آبادی و گروه همکار

ناظرکیفی ومدیرفنی :


مهندس افشین مجد

تعریف فضاهای داخلی :

مهندس محمد بیگلری

طراح نما و سطوح برجسته :

دکتر ابوالفضل عبداللهی فرد

مهندس شیوا ولایتی

مدیر استراتژیک :


دکتر کوروش عبداللهی فرد